Udgået handelsbetingelser

Sibilum ApS (hovednavn: Brian Hansen Consulting ApS), Kristinevej 2, 9000 Aalborg herefter ”Sibilum” leverer IT-løsninger og ydelser indenfor whistleblower ordninger, ledelsesrådgivning og IT. Fokus ligger på at tilbyde en sikker whistleblower ordning til kundens medarbejdere og øvrige relationer/forbindelser. 

Indenfor Whistleblower området tilbyder Sibilum et online whistleblowersystem via sibilum.com. Et whistleblowersystem med et let behandlingssystem for alle interne brugere samt eksterne kontakter som revisor, advokat og rådgiver. Løsningen tilbydes kun til erhvervskunder, offentlige virksomheder og organisationer. Sibilum tilbyder ligeledes visitering, rådgivning, seminarer, sagsbehandling og IT-forensics i forbindelse med kundens whistleblowerordning. Hvor der ønskes en uvildig sagsbehandling tilbydes der også juridisk ydelser igennem vores samarbejdspartnere. 

Definitioner

Dataansvarlig: Det organ, der afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af Personoplysninger.

Databehandler: Det organ, der behandler Personoplysninger på den Dataansvarliges vegne.

Kundedata: Data, der tilhører kunden (eller dennes brugere), og som bearbejdes i Sibilum Whistleblower løsning såsom kontaktoplysninger, anmeldelser og kommunikation.

Personoplysninger: Enhver information, der kan relateres til en identificeret person, eller data, der direkte eller indirekte kan identificere en person.

Disse betingelser er gyldige fra den 3. december 2021 og erstatter alle tidligere versioner.

1. Gyldighed

  • 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud og leverancer fra Brian Hansen Consulting ApS binavn Sibilum ApS, CVR nr. 37085650 (”Sibilum”) til modtageren af Sibilums ydelser og services (”Kunden”) 

 2. Abonnementsbetingelser

2.1. Vores løsninger tilbydes kun til erhvervskunder, offentlige virksomheder og organisationer.

2.2. Hvis du repræsenterer en virksomhed, eller organisation, som bliver kunde hos os, indestår du personligt for, at du lovligt kan acceptere disse betingelser på virksomhedens vegne.

2.3. Sibilum kan til enhver tid ændre og opdatere disse betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende betingelser vil altid være tilgængelige på sibilum.com. Ved brug af Sibilum Whistleblower system og/eller hjemmeside og øvrige systemer tilbudt via Sibilum.com vil anvendelsen af disse betragtes som din accept af eventuelt ændrede betingelser. Ved ændringer i disse betingelser vil Kunden blive skriftlig notificeret til den/de personer som er registeret hos Sibilum som kontaktperson hos Kunden. 

3. Konsulentydelser

3.1 Sibilum tilbyder rådgivning og bistand i forbindelse med visitering og rådgivning i behandling af whistleblower indberetninger, samt øvrige timebaserede ydelser (ledelsesrådgivning, IT-bistand, seminarer og uddannelse). 

3.2. Sibilum leverer den i ordrebekræftelsen anførte konsulentydelse.

3.3. Sibilum er ikke ansvarlig for kendskab til Kundens specifikke IT-systemer eller øvrige kundeforhold, medmindre dette fremgår af ordrebekræftelsen.

3.4. Sibilum leverer sin ydelse i hverdage mellem kl. 08:00-16:00.

3.5. Såfremt Kunden anmoder Sibilum om at udføre ydelsen på andre tidspunkter end det i punkt 3.3 anførte, er Sibilum berettiget til at opkræve et tillæg på 50 % af de i punkt 4 anførte priser, medmindre andet er aftalt.

3.6. Opgaver i henhold til punkt 3.4 udføres kun, såfremt Sibilum meddeler skriftlig accept hertil.

3.7. Sibilum er berettiget til at lade opgaven helt eller delvist udføre af en underleverandør, medmindre andet specifikt fremgår af ordrebekræftelsen. Ved ydelser omhandlende Sibilum Whistleblower systemer er betingelserne for underleverandører omfatter af indgået databehandlinger aftale.

4. Rettigheder

4.1. Kunden opnår ikke en eksklusiv og ubegrænset ret til at anvende Sibilum’s løsninger og services. Kunde og sine rådgivere opnår udelukkende ret til anvendelse af Sibilum’s løsninger med henblik på at håndtere whistleblower ordning for den virksomhed som abonnementet er udsted til. Kunden indestår for og har det fulde ansvar for dem, som Kunden giver adgang til Whistleblower løsningerne, eller som bruger af dit login.

4.2. Kunden må ikke overdrage dit abonnement til tredjemand.

5. Pris og betalingsbetingelser

5.1. De til enhver tid gældende priser fremgår af sibilum.com. Sibilum forbeholder sig retten til at ændre sammensætning, indhold og priser på løsninger og abonnementer med varsel på sibilum.com. Ved ændringer til Kunden skriftligt blive notificeret til den/de personer som er registeret hos Sibilum som kontaktperson hos Kunden.

5.2. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, opkræves abonnementsbeløbet forud for den valgte abonnementsperiode. Såfremt abonnementet ikke bliver betalt anses abonnementet som opsagt (se punkt 7).

5.3 Ydelser såsom visitering og rådgivning faktureres efter forbrugt tid. Prisen er DKK 2.100 pr. time ekskl. moms, udlæg og eventuelle gebyrer.

5.4 Kørsel faktureres til DKK 900 pr. time

5.5 Betalingsbetingelser: Såfremt der ikke er aftalt særskilte vilkår herom, vil Sibilum fakturere Kunden bagudrettet hver måned med 14 dages betalingsfrist.

6. Fortrydelsesret

6.1 Sibilum’s løsninger og værktøjer udbydes udelukkende digitalt til erhvervsdrivende, offentlige virksomheder og organisationer, og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret.

7. Opsigelse og abonnementsfornyelse

7.1. Opsigelse sker automatisk såfremt fremsendt faktura for ny abonnementsperiode ikke bliver betalt i henhold til fakturaen (efter 2 skriftlige notifikationer til den/de personer som er registeret hos Sibilum som kontaktperson hos Kunden). Sibilum fremsender dermed kreditnota, som udligner fremsendte faktura.

7.2. Abonnementet fornyes automatisk ved indbetaling af fremsendt faktura dækkende for ny abonnementsperiode.

7.3. Kunde kan til enhver tid kontakte support@sibilum.com for at få slettet sin konto. Dette vil blive betragtet som en opsigelse af dit abonnement.

7.4. Opsiges eller slettes en konto i løbet af en abonnementsperiode, har kunden ikke krav på kreditering for resterende betalt abonnementsperiode. Dine forpligtelser i henhold til denne aftale gælder i hele abonnementsperioden.

7.5. Sibilum forbeholder sig retten til at opsige abonnementet med 3 måneders varsel. Eventuel restperiode vil naturligvis blive krediteret.

7.6 Såfremt Kundens betaling er udeblevet (og abonnementet dermed er opsagt ifølge punkt 7.1), forbeholder Sibilum sig retten til at lukke Kundens adgang til Sibilums løsninger, efter 2 skriftlige notifikationer til den/de personer som er registeret hos Sibilum som kontaktperson hos kunden.

7.7. Såfremt der sker en væsentlig overtrædelse af disse betingelser, kan vi opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning.

8. Opsigelse/ophævelse af leverancer/ydelser

8.1 Kunden kan opsige en indgået aftale med Sibilum mod betaling af forbrugte timer.

8.2. Kunden kan alene ophæve en aftale med Sibilum, såfremt der er tale om en væsentlig misligholdelse, som ikke er bragt til ophør senest 14 dage efter skriftligt påkrav herom indeholdende en detaljeret beskrivelse af, hvori misligholdelsen består.

9. Overdragelse

9.1. Sibilum forbeholder sig retten til frit at overdrage vores rettigheder og forpligtelser overfor dig til et koncernforbundet selskab eller tredjemand. Sibilum har endvidere ret til at bruge underleverandører, herunder bl.a. til opbevaring og behandling af data.

9.2 Ved Sibilums whistleblower system reguleres dette i indgået databehandler aftale.

10. Kundens forpligtelser

10.1. Det påhviler Kunden at gøre Sibilum opmærksom på eventuelle forskrifter, procedurer og lignende, som har betydning for Sibilum’s levering af ydelsen.

10.2. Endvidere påhviler det Kunden at stille nødvendigt udstyr til rådighed samt at sikre, at Sibilum får adgang til samtlige nødvendige oplysninger til udførelse af ydelsen.

10.3. Såfremt Sibilum ikke kan levere sin ydelser pga. forhold som primært kan henføres til forhold hos kunden, er Sibilum berettiget til at opkræve sædvanlig betaling, uanset at ydelsen ikke er blevet leveret.

11. Kundens data

11.1. Kunden er Dataansvarlig, for så vidt angår eventuelle Personoplysninger, som uploades og behandles i Sibilum’s løsninger. Derudover ejer Kunden egne data i Sibilum’s løsninger. Der er indgået en databehandleraftale, hvor betingelser for behandling af Personoplysninger er gældende. Sibilum er behandlingsansvarlige for, at Sibilum’s data bliver behandlet i henhold til vores privatlivspolitik.

11.2. Ved henvendelse til support@sibilum.com kan vi eksportere alle dine data mv. Du accepterer, at henvendelsen skal foretages i en aktiv abonnementsperiode. Kan Kunde anvende Sibilum’s eksportformater er dette inklusiv i et aktivt abonnement, ellers faktureres ydelsen efter forbrugt tid til gældende timetakst.

11.3. Vi er berettiget til at opbevare Kundedata i op til 30 dage efter ophør, for at sikre en genoptagelse af abonnementet.

11.4. Ved betaling behandles dine Personoplysninger af et eller flere betalingsselskaber, såfremt betalingen foregår med kreditkort eller tilsvarende betalingsløsninger.

12. Kundens adgang til egne data

12.1. Kunden har til enhver tid fuld adgang til egen konto og data.

12.2. Kunden foretager selv løbende slettemarkeringer i systemet (og laver eventuelt resume af sagen). Medmindre andet er aftalt bliver data fysisk slettet efter 90 dage efter slettemarkering.

12.3. Såfremt Kunden ikke har været aktiv i tjenesten i 12 måneder, sletter vi din data i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Kunden vil blive varslet på e-mail en måned før, data bliver slettet.

13. Opdateringer og driftsstabilitet

13.1. Sibilum forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på Sibilums løsninger. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at lukke for adgangen til Sibilums løsninger og vores websites, mens opdateringer foretages. Såfremt Sibilum ikke leverer en oppetid på minimum 99,5% er Kunden berettiget til at opsige abonnementet.

14. Kundens brug af Sibilum’s løsninger

14.1. Sibilum er ikke ansvarlig for indholdet og lovligheden af data. Kunden må ikke overføre eller bearbejde skadelig kode, data eller lignende (såsom virusser) til softwaren eller med softwaren eller benytte softwaren til ulovlige eller ondsindede formål.

15. Ansvar

15.1 Sibilum er ansvarlig I henhold til dansk rets almindelige regler dog med nedenstående forbehold.

15.2 Sibilum hæfter aldrig for indirekte skader, tab, følgeskader, driftstab, tidstab, avancetab, arbejdsfortjeneste og lignende indirekte tab.

15.3 Sibilum’s erstatningsansvar kan aldrig overstige DKK 2.000.000

15.4 Såfremt Kunden vil påberåbe sig et erstatningsansvar, skal Kunden seneste 3 dage efter at være blevet bekendt med den ansvarspådragende handling skriftligt meddele Sibilum, at Kunde ønsker at gøre et erstatningsansvar gældende.

15.5 Ved manglende overholdelse af ovenstående mister Kunden sine misligholdelsesbeføjelser/erstatningskrav.

15.6. Sibilum fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse betingelser, services eller brug af Tjenesten Sibilum Whistleblower system, uanset om dette opstår i kontrakt eller uden for kontrakt, herunder for følgeskader eller andre indirekte tab samt tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

15.7 Sibilum er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på Sibilum’s løsninger, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking) eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for Sibilum’s kontrol. Det kan ikke garanteres, at kunden kan benytte downloadede filer på enhver enhed, og benyttelse vil altid forudsætte, at kunden er i besiddelse af software, der kan åbne/læse relevante filer.

15.8 Det maksimale erstatningsansvar overfor Kunden kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til Kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af abonnementet til den relateret løsning.

15.9. Brug af Sibilum’s løsninger og vejledninger og anden bistand fra Sibilum ApS skal udelukkende ses som vejledende, er på egen risiko, og Sibilum kan derfor ikke stilles til ansvar herfor. Sibilum gør sit bedste for at vejlede dig så godt, vi kan, men fejl kan ske. Kunden skal selv kontrollere at oplysninger og handlinger i systemet er korrekte.

15.10. Information på vores website, i Sibilum’s løsninger eller i vores tillægsprodukter/-ydelser skal hverken betragtes som juridisk eller anden form for rådgivning eller ydelse. Tjek venligst alle dine detaljer og kontakt en juridisk rådgiver om din aktuelle situation for at få specifik rådgivning, før du træffer et valg.

15.11 Sibilum kan ikke stilles til ansvar for de data som opbevares/transporteres igennem Sibilum’s systemer.

16. Ophavsret og andre immaterielle rettigheder

16.1 For personskade eller skade på ting, der efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsageligt er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed, er Sibilum ansvarlig efter lov om produktansvar i den udstrækning, hvor loven på ufravigelig måde pålægger Sibilum ansvar for produktskader forvoldt af leverancer fra Sibilum.

16.2. For anden tingskade er Sibilum kun ansvarlig, hvis skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Sibilum.

16.3. Sibilums ansvar for produktskader er i alle tilfælde begrænset til maksimum DKK 10.000.000.

17. Ophavsret og andre immaterielle rettigheder

17.1. Sibilum har ophavsretten og ejer andre immaterielle rettigheder til Sibilum’s løsninger samt alt materiale på Sibilum’s webside. Al brug kræver vores skriftlige samtykke.

17.2. Der overdrages ingen immaterielle rettigheder til Sibilum’s løsninger eller andet materiale på websitet eller Applikationen til Kunden.

17.3 Alle rettigheder til IPR – herunder bl.a. designs, varemærker, forretningskendetegn mv., der knytter sig til leverancen, forbliver hos Sibilum.

18. Force Majeure

18.1 Sibilum og kunden er ikke ansvarlig overfor den anden part, hvis ansvaret for den skadevoldende handling ligger udenfor den skadevoldende parts rimelige kontrol (force majeure).

18.2 Begge parter er dog berettiget til at hæve en indgået aftale, såfremt leveringen overskrides med mere end 90 dage, som følge af force majeure.

19. Tvister

19.1. I tilfælde af enhver tvist er Sibilum berettiget til at bestemme, om en sådan skal afgøres ved Retten i Aalborg, ved Kundens hjemting eller ved Voldgift iht. Voldgiftsinstituttets til enhver tid gældende regler. En voldgiftsret skal have sæde I Aalborg.

19.2 Alle tvister afgøres efter dansk ret, dog således at såfremt danske internationale privatretsregler henviser til et andet lands lovgivning skal dette ikke være gældende (no renvoi).

20. Persondatapolitik

20.1 Sibilum har brug for følgende oplysninger: Selskabsnavn, kontaktperson, adresse, telefonnr, CVR, EAN-nr og e-mail adresse. Sibilum registrerer og videregiver dine oplysninger for at kunne levere vare/ydelser til Kunden. Ydermere videregiver Sibilum navn og adresse til vores samarbejdspartnere – udelukkende for at kunne servicere Kunden bedst muligt.

20.2. Personoplysningerne registreres hos Sibilum og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

20.3. Den dataansvarlige hos Sibilum er indehaver, Brian Hansen

20.4. Som registeret hos Sibilum har man altid ret til at sende indvending mod registreringen. Ligeledes har den registrerede også ret til indsigt i hvilke oplysninger, som er registeret om den registrerede.

%d