Handelsbetingelser

Sibilum ApS, Niels Jernes Vej 14, 9220 Aalborg Ø herefter “Sibilum” leverer IT-løsninger og ydelser indenfor whistleblower ordninger, ledelses og IT. Fokus ligger på at tilbyde en sikker whistleblower ordning til kundens medarbejdere og øvrige relationer/forbindelser. 

Indenfor Whistleblower området tilbyder Sibilum et online whistleblowersystem via sibilum.com. Et
whistleblowersystem med et let behandlingssystem for alle interne brugere samt eksterne kontakter
som revisor, advokat og rådgiver. Løsningen tilbydes kun til erhvervskunder, offentlige virksomheder
og organisationer.

Definitioner

Dataansvarlig: Det organ, der afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af Personoplysninger.

Databehandler: Det organ, der behandler Personoplysninger på den Dataansvarliges vegne.

Kundedata: Data, der tilhører kunden (eller dennes brugere), og som bearbejdes i Sibilum Whistleblower løsning såsom kontaktoplysninger, anmeldelser og kommunikation.

Personoplysninger: Enhver information, der kan relateres til en identificeret person, eller data, der direkte eller indirekte kan identificere en person.

Disse betingelser er gyldige fra den 3. oktober 2023 og erstatter alle tidligere versioner.

1. Gyldighed

  • 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud og leverancer fra Sibilum ApS CVR nr. 37085650 til modtageren af Sibilums ydelser og services (”Kunden”) 

 2. Abonnementsbetingelser

2.1. Vores løsninger tilbydes kun til erhvervskunder, offentlige virksomheder og organisationer.

2.2. Hvis du repræsenterer en virksomhed, eller organisation, som bliver kunde hos os, indestår du personligt for, at du lovligt kan acceptere disse betingelser på virksomhedens vegne.

2.3. Sibilum kan med et varsel på 3 måneder ændre og opdatere disse betingelser og oplysninger om rettigheder. Ved ændringer i disse betingelser vil Kunder blive skriftlig notificeret til den/de personer som er registeret hos Sibilum som kontaktperson hos Kunden.

De gældende betingelser vil altid være tilgængelige på sibilum.com. Ved brug af Sibilum Whistleblower system og/eller hjemmeside og øvrige systemer tilbudt via Sibilum.com vil anvendelsen af disse betragtes som din accept af eventuelt ændrede betingelser.

3. Rettigheder

3.1. Kunde og sine rådgivere opnår udelukkende ret til anvendelse af Sibilum’s løsninger med henblik på at håndtere whistleblower ordning for den virksomhed som abonnementet er udsted til. Kunden indestår for og har det fulde ansvar for dem, som Kunden giver adgang til Whistleblower løsningerne.

4. Pris og betalingsbetingelser

4.1. De til enhver tid gældende priser fremgår af sibilum.com. Sibilum forbeholder sig retten til at ændre sammensætning, indhold og priser på løsninger og abonnementer med et varsel 3 måneder på sibilum.com. Ved ændringer til Kunden skriftligt blive notificeret til den/de personer som er registeret hos Sibilum som kontaktperson hos Kunden.

4.2. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, opkræves abonnementsbeløbet forud for den valgte abonnementsperiode. Såfremt abonnementet ikke bliver betalt anses abonnementet som opsagt (se punkt 6).

4.3 Betalingsbetingelser: Såfremt der ikke er aftalt særskilte vilkår herom, vil Sibilum fakturere Kunden med 14 dages betalingsfrist.

5. Fortrydelsesret

5.1 Sibilum’s løsninger og værktøjer udbydes udelukkende digitalt til erhvervsdrivende, offentlige virksomheder og organisationer, og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret.

6. Opsigelse og abonnementsfornyelse

6.1. Opsigelse sker automatisk såfremt fremsendt faktura for ny abonnementsperiode ikke bliver betalt i henhold til fakturaen (efter 2 skriftlige notifikationer til den/de personer som er registeret hos Sibilum som kontaktperson hos Kunden). Sibilum fremsender dermed kreditnota, som udligner fremsendte faktura.

6.2. Abonnementet fornyes automatisk ved indbetaling af fremsendt faktura dækkende for ny abonnementsperiode.

6.3. Kunde kan til enhver tid kontakte support@sibilum.com for at få slettet sin konto. Dette vil blive betragtet som en opsigelse af dit abonnement.

6.4. Opsiges eller slettes en konto i løbet af en abonnementsperiode, har kunden ikke krav på kreditering for resterende betalt abonnementsperiode. Dine forpligtelser i henhold til denne aftale gælder i hele abonnementsperioden. Såfremt kunden opsiger abonnementet grundet ændringer i handelsbetingelser eller databehandleraftale (herunder indkomne underdatabehandlere) krediterer Sibilum for den resterende abonnementsperiode.

6.5. Sibilum forbeholder sig retten til at opsige abonnementet med 3 måneders varsel. Eventuel restperiode vil naturligvis blive krediteret.

6.6 Såfremt Kundens betaling er udeblevet (og abonnementet dermed er opsagt ifølge punkt 6.1), forbeholder Sibilum sig retten til at lukke Kundens adgang til Sibilums løsninger, efter 2 skriftlige notifikationer til den/de personer som er registeret hos Sibilum som kontaktperson hos kunden.

6.7. Såfremt der sker en væsentlig overtrædelse af disse betingelser, kan vi opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning.

7. Kundens data

7.1. Kunden er Dataansvarlig, for så vidt angår eventuelle Personoplysninger, som uploades og behandles i Sibilum’s løsninger. Derudover ejer Kunden egne data i Sibilum’s løsninger. Der er indgået en databehandleraftale, hvor betingelser for behandling af Personoplysninger er gældende. Sibilum er behandlingsansvarlige for, at Sibilum’s data bliver behandlet i henhold til vores privatlivspolitik.

7.2. Ved henvendelse til support@sibilum.com kan vi eksportere alle dine data mv. Du accepterer, at henvendelsen skal foretages i en aktiv abonnementsperiode. Kan Kunde anvende Sibilum’s eksportformater er dette inklusiv i et aktivt abonnement, ellers faktureres ydelsen efter forbrugt tid til gældende timetakst.

7.3. Vi er berettiget til at opbevare Kundedata i op til 30 dage efter ophør, for at sikre en genoptagelse af abonnementet.

7.4. Ved betaling behandles dine Personoplysninger af et eller flere betalingsselskaber, såfremt betalingen foregår med kreditkort eller tilsvarende betalingsløsninger.

8. Kundens adgang til egne data

8.1. Kunden har til enhver tid fuld adgang til egen konto og data.

8.2. Kunden foretager selv løbende slettemarkeringer i systemet (og laver eventuelt resume af sagen). Medmindre andet er aftalt bliver data fysisk slettet efter 30 dage efter slettemarkering.

8.3. Såfremt Kunden ikke har været aktiv i tjenesten i 12 måneder, sletter vi din data i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Kunden vil blive varslet på e-mail en måned før, data bliver slettet.

9. Opdateringer og driftsstabilitet

9.1. Sibilum forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på Sibilums løsninger. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at lukke for adgangen til Sibilums løsninger og vores websites, mens opdateringer foretages. Såfremt Sibilum ikke leverer en oppetid på minimum 99,5% er Kunden berettiget til at opsige abonnementet.

10. Kundens brug af Sibilum’s løsninger

10.1. Sibilum er ikke ansvarlig for indholdet og lovligheden af data. Kunden må ikke overføre eller bearbejde skadelig kode, data eller lignende (såsom virusser) til softwaren eller med softwaren eller benytte softwaren til ulovlige eller ondsindede formål.

11. Ansvar

11.1 Sibilum er ansvarlig I henhold til dansk rets almindelige regler dog med nedenstående forbehold.

11.2 Sibilum hæfter aldrig for indirekte skader, tab, følgeskader, driftstab, tidstab, avancetab, arbejdsfortjeneste og lignende indirekte tab.

11.3 Det maksimale erstatningsansvar kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til Kundens samlede betaling af vederlag i to år for brugen af abonnementet til den relateret løsning.

11.4 Såfremt Kunden vil påberåbe sig et erstatningsansvar, skal Kunden seneste 7 dage efter at være blevet bekendt med den ansvarspådragende handling skriftligt meddele Sibilum, at Kunde ønsker at gøre et erstatningsansvar gældende.

11.5 Ved manglende overholdelse af ovenstående mister Kunden sine misligholdelsesbeføjelser/erstatningskrav.

11.6 Sibilum er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på Sibilum’s løsninger, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking) eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for Sibilum’s kontrol.

11.7. Brug af Sibilum’s løsninger og vejledninger og anden bistand fra Sibilum ApS skal udelukkende ses som vejledende, er på egen risiko, og Sibilum kan derfor ikke stilles til ansvar herfor. Sibilum gør sit bedste for at vejlede dig så godt, vi kan, men fejl kan ske. Kunden skal selv kontrollere at oplysninger og handlinger i systemet er korrekte.

11.8. Information på vores website, i Sibilum’s løsninger eller i vores tillægsprodukter/-ydelser skal hverken betragtes som juridisk eller anden form for rådgivning eller ydelse. Tjek venligst alle dine detaljer og kontakt en juridisk rådgiver om din aktuelle situation for at få specifik rådgivning, før du træffer et valg.

11.9 Sibilum kan ikke stilles til ansvar for de data som opbevares/transporteres igennem Sibilum’s systemer. Ligesom det ikke kan garanteres, at Kunden kan benytte downloadede filer på enhver enhed, og benyttelse vil altid forudsætte, at kunden er i besiddelse af software, der kan åbne/læse relevante filer.

12. Ophavsret og andre immaterielle rettigheder

12.1. Sibilum har ophavsretten og ejer andre immaterielle rettigheder til Sibilum’s løsninger samt alt materiale på Sibilum’s webside. Al brug kræver vores skriftlige samtykke.

12.2. Der overdrages ingen immaterielle rettigheder til Sibilum’s løsninger eller andet materiale på websitet eller Applikationen til Kunden.

12.3 Alle rettigheder til IPR – herunder bl.a. designs, varemærker, forretningskendetegn mv., der knytter sig til leverancen, forbliver hos Sibilum.

13. Force Majeure

13.1 Sibilum og kunden er ikke ansvarlig overfor den anden part, hvis ansvaret for den skadevoldende handling ligger udenfor den skadevoldende parts rimelige kontrol (force majeure).

13.2 Begge parter er dog berettiget til at hæve en indgået aftale, såfremt leveringen overskrides med mere end 10 dage, som følge af force majeure.

14. Tvister

14.1. I tilfælde af enhver tvist er Sibilum berettiget til at bestemme, om en sådan skal afgøres ved Retten i Aalborg, ved Kundens hjemting eller ved Voldgift iht. Voldgiftsinstituttets til enhver tid gældende regler. En voldgiftsret skal have sæde I Aalborg.

14.2 Alle tvister afgøres efter dansk ret, dog således at såfremt danske internationale privatretsregler henviser til et andet lands lovgivning skal dette ikke være gældende (no renvoi).

15. Persondatapolitik

15.1 Sibilum har brug for følgende oplysninger: Selskabsnavn, kontaktperson, adresse, telefonnr, CVR, EAN-nr og e-mail adresse. Sibilum registrerer dine oplysninger for at kunne levere vare/ydelser til Kunden.

15.2. Personoplysningerne registreres hos Sibilum og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

15.3. Den dataansvarlige hos Sibilum er indehaver, Brian Hansen

15.4. Som registeret hos Sibilum har man altid ret til at sende indvending mod registreringen. Ligeledes har den registrerede også ret til indsigt i hvilke oplysninger, som er registeret om den registrerede.

%d